PRIVACYBELEID

Privacybeleid Judo Ryu Rijkse

 Om onze diensten aan onze opdrachtgevers en hun bezoekers beschikbaar te kunnen stellen, is het noodzakelijk dat Judo Ryu Rijkse (‘wij’) in een aantal gevallen jouw persoonsgegevens verwerkt. Wij respecteren de privacy van onze klanten en hun bezoekers en zorgen ervoor er op een veilige en verantwoorde manier wordt omgegaan met persoonsgegevens. In dit privacy statement wordt uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met jouw gegevens wordt gedaan en wat de rechten zijn waar je je op kunt beroepen.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken je persoonsgegevens:

 • doordat je gebruik maakt van 1 van onze diensten. Het gaat dan om de volgende gegevens: naam (voor- en achternaam), adres, telefoonnummer(s), e-mailadres(sen) en organisatienaam.
 • wanneer je onze website bezoekt. Het gaat dan enerzijds om generieke bezoekgegevens niet zijnde persoonsgegevens en jouw surfgedrag op onze website en anderzijds om persoonsgegevens te weten het geanonimiseerde IP-adres.
 • wanneer je actief contact met ons opneemt (bijvoorbeeld via e-mail, telefoon of een contactformulier). Het gaat dan om de gegevens die je zelf hebt doorgegeven bij het opnemen van contact. Het kan gaan om jouw e-mailadres en/of telefoonnummer in combinatie met jouw voornaam, achternaam en bedrijfsnaam.
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie, telefonisch en/of fysiek contact.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, dit met uitzondering van bezoekers die toestemming hebben van ouders of een voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@judoryurijkse.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Voor het verwerken van persoonsgegevens is altijd een grondslag nodig. De zes wettelijke grondslagen zijn:

Toestemming: De betrokkene heeft toestemmingen gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.

Overeenkomst: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.

Wettelijke verplichting: De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust.

Vitaal belang: De verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of van een ander natuurlijke persoon te beschermen.

 

Publiekrechtelijke taak: De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen.

Gerechtvaardigd belang: De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkenen die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer de betrokkene een kind is.

 

Judo Ryu Rijkse verwerkt jouw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, namelijk voor:

 • het optimaal kunnen bedienen van onze (potentiële) opdrachtgevers en het verbeteren van de dienstverlening;
 • het aangaan en onderhouden van een relatie met al onze opdrachtgevers;
 • het organiseren van bijeenkomsten;
 • het aanbieden van producten, diensten door ons of partijen waarmee wij samenwerken;
 • het verstrekken van door jouw gevraagde informatie;
 • het archiveren van informatie;
 • het factureren van onze diensten en het afhandelen van de daaropvolgende betaling;
 • het verzenden van onze nieuwsbrief via MailChimp;
 • communicatieve doeleinden om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • het informeren van onze (potentiële) opdrachtgevers over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • het afleveren van goederen en diensten;
 • het analyseren van jouw gedrag op de website om daarmee onze websites te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op de meest gangbare voorkeuren;
 • het nakomen van wettelijke verplichtingen.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Jouw persoonsgegevens worden alleen voor de hierboven gestelde doelen verwerkt. Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke plicht.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

De door ons verzamelde gegevens zijn nodig in het kader van de hierboven beschreven doeleinden. Indien verstrekking van de gegevens aan derden nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, dan stellen wij jouw gegevens aan deze derden ter beschikking. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Judo Ryu Rijkse blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Judo Ryu Rijkse verkoopt jouw gegevens in geen geval aan derden voor marketing- of andere doeleinden.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met info@judoryurijkse.nl.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Judo Ryu Rijkse en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@judoryurijkse.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Judo Ryu Rijkse gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Judo Ryu Rijkse gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.

 

 

Google Analytics

Judo Ryu Rijkse maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de advertenties van Judo Ryu Rijkse in Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het geanonimiseerde adres van jouw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Je treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

 

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google geen toestemming gegeven om via ons verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

 

Links

Op de websites van Judo Ryu Rijkse zijn een aantal links naar andere websites van organisaties te vinden. Judo Ryu Rijkse is niet de eigenaar van deze websites en kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van jouw gegevens door die organisaties. Hierbij wordt aangeraden het Privacy Statement van de betreffende website te lezen.

Vragen en/of opmerkingen

Als je vragen en/of opmerkingen hebt met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens kun je contact opnemen door een e-mail te sturen aan info@judoryurijkse.nl. Voor alle andere vragen die je mocht hebben over het privacy statement van Judo Ryu Rijkse, kun je contact opnemen door een e-mail te sturen naar info@judoryurijkse.nl.