HUISHOUDELIJK REGLEMENT/ SOCIAL MEDIA

Huishoudelijk Reglement

 1. Het bestuur bestaat uit minimaal 3 personen; voorzitter, penningmeester en secretaris
 2. Ieder jaar wordt er een Algemene Ledenvergadering gehouden.
 3. Ieder jaar komt één van de functies, zoals voorzitter, secretaris en penningmeester vacant op de Algemene Ledenvergadering en zal er bij stemming een nieuw bestuurslid gekozen worden. Men is onbeperkt herkiesbaar.
  3.a Verkiesbaar zijn, leden van de vereniging ouder dan 16 jaar, of zijn/haar vertegenwoordiger. Men dient door minimaal 5 stemgerechtigden voorgedragen te worden. Ieder lid van de vereniging kan 1 stem uitbrengen.
  3.b Leden onder de 16 jaar worden in de Algemene Ledenvergadering vertegenwoordigd door hun ouders of verzorgers. Bij stemmingen kunnen zij het aantal stemmen, gelijk aan het aantal te vertegenwoordigen kinderen uitbrengen.
  3.c Iedere stemgerechtigde is bevoegd, door een schriftelijke machtiging, voor maximaal twee andere stemgerechtigden een stem uit te brengen.
 4. Stemmen zijn alleen geldig als ze op de Algemene Ledenvergadering worden uitgebracht.
 5. Bij een tussentijdse vacature kan het bestuur deze vacature tot de volgende Algemene Ledenvergadering zelf invullen.
 6. De betaling dient te geschieden in 5 gelijke termijnen t.w.: 1 januari – 1 maart 1 mei – 1 september en 1 november. Met ingang van ieder nieuw judoseizoen is een jaarbetaling mogelijk.
 7. Betalingen dienen steeds vooraf te geschieden.
 8. De penningmeester dient jaarlijks door een kascommissie gecontroleerd te worden. Deze dient uit minimaal 2 personen te bestaan, die tijdens de Algemene Ledenvergadering d.m.v. stemmen gekozen zal worden. Elke 2 jaar dient er 1 lid van deze commissie af te treden. Dit lid is weer herkiesbaar.
 9. Gezinskorting wordt uitsluitend verleend vanaf het derde lid van één gezin, indien woonachtig op hetzelfde adres. De korting geldt voor het minst betalende gezinslid. -vervolg- huishoudelijk reglement
 10. Inschrijving dient schriftelijk te gebeuren. Voor minderjarigen geldt de inschrijving alleen wanneer voorzien van handtekening ouder/verzorger.
 11. Opzegging van het lidmaatschap dient minimaal één maand voor de nieuwe betalingstermijn, schriftelijk te geschieden.
 12. De judoka’s mogen zich niet in judopak over straat begeven.
 13. Het is verboden met schoeisel de mat te betreden. In verband met hygiëne is het dragen van slippers buiten de judomat verplicht.
 14. Tijdens de lessen worden toeschouwers in de zaal geacht de rust te bewaren.
 15. De vereniging is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal en/of breuk van persoonlijke goederen.
 16. De vereniging is niet aansprakelijk voor tijdelijk en/of blijvend letsel.
 17. Het is verboden om rookwaren en alchoholische dranken te nuttigen in de kleedkamer en sportzaal.
 18. Het club-embleem dient bevestigd te worden op de bovenzijde van de linkermouw van de judokleding.
 19. De vereniging heeft het recht om leden uit te sluiten van wedstrijden/trainingen en/of lidmaatschap, indien hier ernstige redenen voor zijn. Dit ter bepaling van het bestuur.
 20. Deelname aan wedstrijden dienen ruim vantevoren betaald te worden.
 21. Judo Ryu Rijkse vindt het van groot belang dat we een veilige omgeving bieden voor onze leden. Dit betekent ook dat we (seksuele) intimidatie serieus nemen. Daarom hebben we gedragsregels geformuleerd voor onze coaches/trainers/kampbegeleiders en bestuursleden die men dient te ondertekenen. Tevens zullen genoemde categorieën vrijwilligers een Verklaring Omtrent het Gedrag dienen aan te vragen. De gedragsregels die we hanteren zijn in lijn met en gebaseerd op de door NOC/NSF opgestelde gedragsregels welke ook door de Judo Bond Nederland worden erkend en gehanteerd.
 22. Binnen Judo Ryu Rijkse zijn er 2 vertrouwenspersonen. Deze vertrouwenspersonen kunnen in kwesties vertrouwelijk worden benaderd om ongewenste situaties te melden en bespreken. Hieronder vallen ook expliciet situaties die met grensoverschrijdend seksueel (intimiderend) gedrag te maken hebben. De vertrouwenspersonen zijn mevrouw Irma Rijkse en de heer Giancarlo Cosentino.

Download hier de informatiemap

Downloaden

Social media

Zoals bekend plaatst Judo Ryu Rijkse verslagen van toernooien en andere activiteiten. Deze verslagen gaan vaak vergezeld van foto’s waarop de leden van Judo Ryu Rijkse in beeld zijn.

De verslagen en de hierboven vermelde foto’s worden in de regel geplaatst op de website van Judo Ryu Rijkse maar ook op Facebook zijn wij actief. Het is in de toekomst overigens niet uit te sluiten dat er andere vormen van Social Media gebruikt zullen worden net zoals dat voor andere verenigingen en organisaties geldt.

Wij krijgen hierop veel positieve reacties, een leuk verslag met een paar leuke foto’s wordt in de regel zeer gewaardeerd door de judoka’s zelf maar ook door hun ouders/verzorgers, overige familieleden en bekenden.

Wij realiseren ons echter dat een judoka (of diens ouder(-s)/verzorger(-s)) altijd het recht heeft om er voor te kiezen om al dan niet te worden vermeld in een verslag en om herkenbaar op een foto te zijn die via internet/Social Media wordt verspreid. Wij willen dat graag kunnen respecteren wanneer dit het geval is. Wanneer wij hiervan op de hoogte zijn gesteld, zullen wij er dan ook voor zorgen dat dit niet gebeurt vanuit Judo Ryu Rijkse.

Daarom vragen wij de (ouders/verzorgers van) onze judoka’s om ons te informeren wanneer

 • De judoka niet in een verslag bij naam mag worden vermeld
 • De judoka niet herkenbaar mag zijn op een foto of filmmateriaal welke door Judo Ryu Rijkse via onze Website/Social Media wordt verspreid

U kunt dit kenbaar maken via mailadres info@judoryurijkse.nl of via één van de vertrouwenspersonen die u kunt vinden op onze site www.judoryurijkse.nl.

In de nabije toekomst zal deze vraag onderdeel uitmaken van het inschrijvingsformulier voor nieuwe leden. Wij willen echter middels dit bericht benadrukken dat het altijd mogelijk is om dit aan te geven.